Dona't d'alta del servei


Adreça alternativa (una segona adreça on rebre les teves comandes)Protecció de dades

Conforme a allò que disposa el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en allò que respecta al tractament de dades personals, l’informem que, en relació a les dades personals que ens proporciona, el responsable del tractament és CREACCIÓ AGÈNCIA D’EMPRENEDORIA, INNOVACIÓ I CONEIXEMENT S.L., amb domicili al c/ Doctor Junyet, 1 de Vic. CIF B-65150484, correu: info@creaccio.cat i telèfon 93 881 55 33.

La finalitat del tractament és oferir el servei d'entrega de paqueteria a domicili i en punt de recollida. Les seves dades es conservaran durant un termini màxim de 5 anys després de l'últim contacte o servei sempre que no s’hagi sol·licitat abans la seva supressió. Les dades es cediran als centres de consolidació l’Associació de productors i consumidors Mengem Osona domiciliada al carrer Joan Serrallonga, 3 de Vic (08500), amb el CIF G67165787 i correu electrònic info@mengemosona.cat. I la Dolors Carrera Clota domiciliada al carrer Congost de Torelló (08570) al Mercat Municipal de Manlleu amb el DNI 33931876E i el correu electrònic carreraclotadolors@hotmail.com). I als dos operadors logístics: Associació Disminuïts Físics d’Osona que està domiciliada al carrer Sant Pere, 9, baixos de Vic (08510) amb CIF G58208067 i correu electrònic adfo@adfo.cat i Fundació Areté amb NIF G-64302904, domiciliada Carrer Josep Maria Selva, 2 08500-Vic amb correu electrònic arete@fundacioarete.cat. No es cediran a altres excepte en els casos en què existeixi una obligació legal. Vostè té dret a accedir, rectificar les seves dades, així com sol·licitar la seva supressió quan ja no siguin necessàries per a la seva finalitat. També en determinades circumstàncies pot sol·licitar la limitació del tractament, en quin cas sols es conservaran per a l’exercici o defensa de reclamacions. Per exercir els seus drets pot dirigir-se per qualsevol mitjà al responsable del tractament, prèvia identificació. També podrà acudir a l’Autoritat de Control competent i presentar una reclamació quan consideri que la seva sol·licitud d’exercici d’aquests drets no s’ha atès degudament.